Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2017

Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Καλαμπάκας – Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του έργου

          Την ένταξη της Πράξης «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον. » του Ε.Π. «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 – 2020» υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.
          Μαζί με την απόφαση αυτή ήρθαν στο φως της δημοσιότητας περισσότερα στοιχεία για το έργο.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
          Στόχος της πράξης είναι να συμβάλλει στην οριστική επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η πόλη της Καλαμπάκας με το πεπαλαιωμένο δίκτυο ύδρευσης το οποίο δεν εξασφαλίζει ούτε την επάρκεια ούτε την απαιτούμενη ποιότητα νερού και δεν πληροί τους βασικούς κανόνες υγιεινής (καθημερινές θραύσεις και ανεπιθύμητες εισροές στο δίκτυο). Προβλέπεται αφενός η αντικατάσταση μεγάλου μέρους του υπάρχοντος δικτύου και αφετέρου η επέκτασή του προκειμένου να συμπεριλάβει και νεοεντασσόμενες στον πολεοδομικό ιστό περιοχές. Με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθεί ένα σύγχρονο δίκτυο ύδρευσης , πλήρως συμβατό με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές (σε επίπεδο εξοικονόμησης νερού, ελέγχου ποιότητας νερού, κλπ) που θα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του Δήμου σε μεγάλο χρονικό ορίζοντα. Το συνολικό μήκος των σωληνώσεων των υδρευτικών έργων της Καλαμπάκας είναι 62.528,00m. Όλα τα δίκτυα και οι αγωγοί προσαγωγής κατασκευάζονται από αγωγούς πολυαιθυλενίου – HDPE-16atm. Οι αγωγοί προσαγωγής είναι γενικώς διαμέτρου Φ200, ενώ οι διάμετροι των αγωγών των δικτύων κυμαίνονται από Φ200 έως Φ63.
          Σε δρόμους της πόλης στους οποίους από την οριζοντιογραφία προβλέπεται αγωγός συγκεκριμένης διατομής από τη μία πλευρά του δρόμου που καλύπτει την απαιτούμενη παροχή θα κατασκευασθεί «δίδυμος» αγωγός διαμέτρου Φ63 στην απέναντι πλευρά του δρόμου η διακλάδωση του οποίου θα γίνει μετά το κομβολόγιο της μελέτης έτσι ώστε να μην επηρεάζονται τα δεδομένα της μελέτης. Η τοποθέτηση του «δίδυμου» αγωγού θα γίνει σε κοινό σκάμμα στη διέλευση του δρόμου έτσι ώστε να μην υπάρχει αύξηση του όγκου των εργασιών και αποφεύγονται τυχόν αστοχίες στις αποκαταστάσεις. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται οικονομία στο τριτεύον δίκτυο και αποφυγή μελλοντικών παρεμβάσεων για την κατασκευή νέων συνδέσεων. Σε όλα τα ανωτέρω δίκτυα περιλαμβάνονται και οι «τυφλοί» αγωγοί (αναμονές παροχών από τον αγωγό μέχρι την ρυμοτομική γραμμή του οικοπέδου και σύνδεση όπου απαιτείται) οι οποίοι είναι από Ρ.Ε. Φ32mm ή Φ18 mm, η κατασκευή των οποίων θα χρηματοδοτηθεί με πόρους εκτός ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014 – 2020.

ΔΙΚΤΥΟ ΥΨΗΛΗΣ ΖΩΝΗΣ (Υ.Ζ)
          Το δίκτυο της Υ.Ζ. οριοθετείται προς βορρά από τα όρια του σχεδίου πόλεως στις παρυφές των βράχων των Μετεώρων, ενώ προς Νότο από τις οδούς: Παπασωτηρίου, Βλαχάβα, Κρυστάλη, Κλεισούρα και Κατσίκα, μέχρι την ανατολική επέκταση του σχεδίου πόλης. Ο αγωγός προσαγωγής θα κατασκευαστεί από το Ο.Τ. 249 (σύνδεση με υπάρχον), περνά από την οδό Αναλήψεως και θα τροφοδοτεί το δίκτυο Υ.Ζ. επί της οδού Αγίας Τριάδας.

ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (Μ.Ζ.)
          Το δίκτυο της Μ.Ζ. οριοθετείται προς τα «άνω» από το όριο του δικτύου της (Υ.Ζ.) και προς τα «κάτω» από την οδό Πίνδου. Ο αγωγός προσαγωγής του δικτύου της Μ.Ζ. ξεκινά από τη δεξαμενή Θεοτόκου και ακολουθώντας τις οδούς Αναπαύσεως, Βλαχάβα και 25ης Μαρτίου, συνδέεται με τον περιμετρικό κύριο αγωγό του δικτύου αυτού, στη συμβολή των οδών Ράμμου και Ραμμίδη.

ΔΙΚΤΥΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΖΩΝΗΣ (Χ.Ζ)
          Το δίκτυο της Χ.Ζ. καλύπτει αποκλειστικά την επέκταση του σχεδίου πόλης της Καλαμπάκας από την οδό Πίνδου μέχρι το ανάχωμα του Πηνειού. Ο αγωγός προσαγωγής ξεκινά από τη δεξαμενή «Νεοχώρια», περνά έξω από το ξενοδοχείο Ξενία και τροφοδοτεί το δίκτυο Χ.Ζ. επί της οδού Σκοπέλου.

ΧΑΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ
          Ως ανεξάρτητα δίκτυα θεωρούνται οι 3 ζώνες της Καλαμπάκας. Όλα τα δίκτυα χαράχθηκαν βρογχωτά, με ιεράρχηση των αγωγών τους σε τρεις κατηγορίες : τους Κύριους Αγωγούς, τους Πρωτεύοντες Αγωγούς και τους Δευτερεύοντες Αγωγούς. Στους δευτερεύοντες αγωγούς συνδέονται «τυφλοί» αγωγοί που φθάνουν μέχρι τις Ρ.Γ. Οι αγωγοί αυτοί αποτελούν τη μελλοντική σύνδεση των οικοδομών.
Παραδοτέα πράξης:
Αγωγοί πολυαιθυλενίου – HDPE-16atm , διαμέτρου από Φ63 έως Φ200 συνολικού μήκους 62.528,00m.
Αναλυτικά έχουμε:
1)Αγωγός πολυαιθυλενίου – HDPE-16atm , διαμέτρου Φ63, μήκους 21.858 μέτρων
2)Αγωγός πολυαιθυλενίου – HDPE-16atm , διαμέτρου Φ75, μήκους 14.611 μέτρων
3)Αγωγός πολυαιθυλενίου – HDPE-16atm , διαμέτρου Φ90, μήκους 10.104 μέτρων
4)Αγωγός πολυαιθυλενίου – HDPE-16atm , διαμέτρου Φ110, μήκους 4.934 μέτρων
5)Αγωγός πολυαιθυλενίου – HDPE-16atm , διαμέτρου Φ125, μήκους 3.682 μέτρων
6)Αγωγός πολυαιθυλενίου – HDPE-16atm , διαμέτρου Φ140, μήκους 3.038 μέτρων
7)γωγός πολυαιθυλενίου – HDPE-16atm , διαμέτρου Φ160, μήκους 1.982 μέτρων
8)Αγωγός πολυαιθυλενίου – HDPE-16atm , διαμέτρου Φ200, μήκους 2.319 μέτρων

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
          Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 25/07/2017.
          Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 24/07/2020.
          Η ημερομηνία ανάληψης της πρώτης νομικής δέσμευσης του κύριου υποέργου ορίζεται η 25/07/2017. [η ημερομηνία προσδιορίζεται με βάση τον χρονοπρογραμματισμό του δικαιούχου, όπως αυτός αποτυπώνεται στο ΤΔΠ και λαμβάνει υπόψη τις προθεσμίες του άρθρου 28 του Ν. 4314/2014.]Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 3.267.481,51 €. Το ποσό της δημόσιας δαπάνης που δεν εγγράφεται στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 1.207.821 € και χρηματοδοτείται ή θα χρηματοδοτηθεί από Ίδια Δημ. Συμμετοχή.
Ευρωπαϊκή Ένωση
          Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 3,291,177.99 €. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη που εγγράφεται στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 3,267,481.51 € λόγω Πρόβλεψης καθαρών εσόδων μετά την ολοκλήρωση του έργου.


http://www.tameteora.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου