Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2014

10.

Ξεκίνησαν οι Δηλώσεις του Κτηματολογίου στον Δήμο Καλαμπάκας (1η Δεκεμβρίου) – Τα απαραίτητα ΔικαιολογητικάΞεκίνησε από την 1η Δεκεμβρίου η διαδικασία υποβολής των Δηλώσεων του Κτηματολογίου στην πόλη και τα χωριά του Δήμου Καλαμπάκας. Σύμφωνα με την Κτηματολόγιο Α.Ε. καλούνται όσοι έχουν δικαίωμα επί ακινήτων που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου να υποβάλουν δήλωση της ακίνητης περιουσίας τους.
Η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων, η οποία είναι υποχρεωτική, λήγει σε τρεις μήνες για τους κατοίκους της χώρας και σε έξι μήνες για το Ελληνικό Δημόσιο και τους Έλληνες που διαμένουν στο εξωτερικό.
Είναι μια απαραίτητη διαδικασία, καθώς, όποιος δεν δηλώσει με στοιχεία και τίτλους την ιδιοκτησία του, δεν θα μπορέσει να την κατοχυρώσει.


Τα δικαιολογητικά

     Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας, είναι τα εξής:

α) Δήλωση του Ν.2308/95


β) Τίτλος ιδιοκτησίας (π.χ. συμβόλαιο)


γ) Πιστοποιητικό µεταγραφής / εγγραφής του τίτλου στο Υποθηκοφυλακείοδ) Τοπογραφικό διάγραμμα – Στοιχεία για τον εντοπισμό του ακινήτου


ε) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου


στ) Έγγραφο που να αποδεικνύει τον ΑΦΜ (π.χ. εκκαθαριστικό εφορίας, Ε9, λογαριασµός ∆ΕΗ)


Στην περίπτωση που το δικαίωμα έχει αποκτηθεί με χρησικτησία, εφόσον δεν υπάρχει σχετική δικαστική απόφαση, θα χρειαστεί να υποβληθούν διάφορα έγγραφα που αποδεικνύουν τη χρησικτησία (π.χ. λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ, μισθωτήρια, αποδεικτικά επιδότησης, πράξη αναγνώρισης ορίων, κ.λπ.).