Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2014

Προετοιμαστείτε έγκαιρα για το Εθνικό Κτηματολόγιο


Το Εθνικό Κτηματολόγιο είναι μια πλήρης καταγραφή όλων των ακινήτων και των δικαιωμάτων (εγγραπτέων) πάνω σε αυτά σε όλη τη χώρα, με σκοπό την προστασία και την κατοχύρωσή τους. Δεν έχει την έννοια του φορολογικού ελέγχου. Πρόκειται για ένα σύστημα πιο σύγχρονο και ολοκληρωμένο σε σύγκριση με το σύστημα των Υποθηκών και Μεταγραφών που υποστηρίζουν τα Υποθηκοφυλακεία.

      
Συγκεκριμένα, το Εθνικό Κτηματολόγιο:
 1. Καταγράφει και απεικονίζει σε κτηματολογικά διαγράμματα το σύνολο των ακινήτων της χώρας (τη γεωγραφική θέση, τα όρια και την έκταση αυτών).
 2. Με βάση το ακίνητο καταγράφει όλες τις πράξεις που δημιουργούν, μεταβιβάζουν, αλλοιώνουν ή καταργούν δικαιώματα σε ακίνητα. Μπορεί συνεπώς ο πολίτης να πληροφορηθεί άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα το σύνολο των δικαιωμάτων που υπάρχουν σε κάθε ακίνητο.
 3. Εγγυάται τις νομικές πληροφορίες που καταγράφει, καθώς η καταχώριση κάθε πράξης γίνεται μόνο μετά από ουσιαστικό έλεγχο νομιμότητας, δηλαδή καμία πράξη δεν καταχωρίζεται αν ο μεταβιβάζων δεν είναι καταχωρημένος στο κτηματολόγιο ως δικαιούχος.
 4. Εντοπίζει και καταγράφει συστηματικά τη Δημόσια ακίνητη περιουσία, για πρώτη φορά στην ελληνική επικράτεια. 
 5. Καταγράφει τα δικαιώματα από χρησικτησία η οποία, ιδίως στην επαρχία, αποτελεί τον συνηθέστερο ίσως τρόπο κτήσης κυριότητας.

Τα οφέλη του Κτηματολογίου

 •           Προχωρά στην οριστική, χωρίς αμφισβητήσεις, καταγραφή και κατοχύρωση της ιδιοκτησίας των πολιτών.
 •               Περιορίζει την γραφειοκρατία και γίνονται απλούστερες και ταχύτερες οι διαδικασίες μεταβίβασης της ακίνητης περιουσίας. 
 •                  Ενισχύει τη διαφάνεια και την ασφάλεια στις μεταβιβάσεις ακινήτων. 
 •              Αναβαθμίζει την αγορά ακινήτων και αυξάνει την αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας με συνέπεια την προσέλκυση σημαντικών επενδύσεων. 
 •                 Οριοθετεί αμετάκλητα και διασφαλίζει πλήρως τη δημόσια και δημοτική περιουσία. 
 •                Προστατεύει αποτελεσματικότερα το περιβάλλον. Η αμετάκλητη οριοθέτηση των δασών και του αιγιαλού αποτελεί το πιο σοβαρό εμπόδιο ενάντια στις καταπατήσεις και την αυθαιρεσία.
 •                   Αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την ορθολογική οργάνωση και ανάπτυξη της χώρας. 

Προετοιµαστείτε έγκαιρα

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει αρχικά να συγκεντρωθούν και να συνοδεύσουν αργότερα το έντυπο της δήλωσης του Εθνικού Κτηματολογίου είναι:
α) Απλά φωτοαντίγραφα των τίτλων ιδιοκτησίας που τεκµηριώνουν τα δικαιώματα των πολιτών σε ακίνητα (π.χ. συµβόλαια).
β) Απλά φωτοαντίγραφα των πιστοποιητικών µεταγραφής των παραπάνω πράξεων.
γ) Τοπογραφικά διαγράμματα των ακινήτων που δηλώνονται.
δ) Απλό φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.