Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2018


Oι Αντιρρήσεις στους Δασικούς Χάρτες για την Καλαμπάκα.


Η αντίρρηση αφορά τον χαρακτήρα της έκτασης. Υποβάλλεται εφόσον υπάρχει αμφισβήτηση για τη φωτοερμηνεία που έχει γίνει στο Δασικό Χάρτη και το χαρακτήρα που παρουσιάζεται σε αυτόν.

Υπάρχουν δύο περιπτώσεις αντιρρήσεων:

1.   Οι αντιρρήσεις  που υποβάλλονται ατελώς, για παράδειγμα κληροτεμάχια από διανομή ή αγροτεμάχια αναδασμού,  τα οποία φαίνονται ως ΔΑ ή ΧΑ στο Δασικό Χάρτη.
2.   Οι αντιρρήσεις  που υποβάλλονται με τέλος, για παράδειγμα αγροτεμάχια τα οποία φαίνονται ως ΔΑ, ΔΔ ή ΑΔ στο Δασικό Χάρτη.

Στις αντιρρήσεις, οι οποίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά, αναγράφονται υποχρεωτικά οι γεωγραφικές συντεταμένες των κορυφών του πολυγώνου (ΕΓΣΑ87) που περικλείει την αμφισβητούμενη έκταση, σύμφωνα με τον αναρτηθέντα δασικό χάρτη.
 Όπως προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία, σε περίπτωση μη άσκησης αντιρρήσεων, ο χαρακτήρας μιας έκτασης είναι οριστικός και ο χάρτης κυρώνεται χωρίς να υπάρχει δυνατότητα αλλαγής του αποδιδόμενου χαρακτήρα με καμία άλλη ρύθμιση και τροπολογία.

Γιατί κάποιος να κάνει αντίρρηση στους Δασικούς Χάρτες.

1.  Για να διασφαλίσει τις αγροτικές επιδοτήσεις

Η υποβολή αντίρρησης εξαιρεί την αγροτική έκταση από τη μερική κύρωση του Δασικού Χάρτη. Σε διαφορετική περίπτωση το αγροτεμάχιο χαρακτηρίζεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μη επιλέξιμη έκταση και δεν θα μπορεί να δηλωθεί στις δηλώσεις καλλιέργειας (ΟΣΔΕ) με αποτέλεσμα την απώλεια επιδοτήσεων από την Ευρωπαική Ένωση.

2.  Για να μπορεί να μεταβιβάσει το αγροτεμάχιο του (γονική παροχή, αγοροπωλησία κτλ.)

Μετά την κύρωση του Δασικού Χάρτη κάθε μεταβίβαση, σύσταση, αλλοίωση και γενικά κάθε μεταβολή των εμπραγμάτων δικαιωμάτων στις δασικές εν γένει εκτάσεις είναι άκυρη και ανίσχυρη, αν δεν συνοδεύεται από σχετικό πιστοποιητικό του οικείου κτηματολογικού γραφείου ή της αρμόδιας υπηρεσίας της οικείας Διεύθυνσης Δασών, αν η περιοχή δεν έχει κτηματογραφηθεί, με το οποίο βεβαιώνεται ο χαρακτήρας της έκτασης. Στην περίπτωση που το αγροτεμάχιο έχει χαρακτηριστεί δασικό δεν θα μπορεί να προχωρήσει η μεταβίβαση.