Πέμπτη, 15 Μαΐου 2014

10.

Βίντεο με όλες τις πτήσεις μίας μέρας σε όλη την Ευρώπη.

    
    Ένα εντυπωσιακό βίντεο δείχνει όλες τις πτήσεις που περνούν από την Ευρώπη μια καλοκαιρινή μέρα μέσης κίνησης. Ο ουρανός καλύπτεται από τις πορείες των αεροπλάνων, δείχνοντας πόσο συνωστισμένος είναι πλέον ο εναέριος χώρος. Το βίντεο δημιουργήθηκε από τη βρετανική υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας NATS, με βάση στοιχεία από τα βρετανικά ραντάρ και πληροφορίες από τα ευρωπαϊκά σχέδια πτήσης.
   Σύμφωνα με τη NATS, περίπου 30.000 πτήσεις περνούν από τον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο μια τυπική μέρα του Ιουλίου, με το ένα τέταρτο από αυτές να περνούν από τον βρετανικό εναέριο χώρο.
      Η συνολική απόσταση που καλύπτουν αυτά τα αεροπλάνα σε διάστημα 24 ωρών είναι 46 εκατομμύρια χιλιόμετρα.
    Η απόσταση αυτή είναι 998 φορές η περίμετρος της Γης ή 104 φορές η απόσταση Γης–Σελήνης.
      Το βίντεο είναι 1.440 φορές ταχύτερο από τον πραγματικό χρόνο.


http://www.o-klooun.com/Κυριακή, 11 Μαΐου 2014

Εισφορές ΙΚΑ για Αυθαίρετα (Ν.4178/13) – Ανακοίνωση ΥΠΕΚΑ


ΘΕΜΑ: Εφαρµογή των άρθρων 23 παρ. 1 και 24 παρ. 1 και 8 του ν.4178/13

Σχετ : α) το µε αρ. πρωτ. Φ.80000/28682/1737/23-1-2014 έγγραφό σας
 β) το µε αρ. πρωτ. Ε41/289/25-9-2013 έγγραφο του Τµήµατος Ελέγχου Οικοδοµικών΄Έργων
 της ∆/νσης Ασφάλισης – Εσόδων του Ι.Κ.Α.
γ) το µε αρ. 8584/17-2-2014 έγγραφο της ∆.Ν.Ε / ΥΠΕΚΑ

    Με αφορµή τα ανωτέρω (α) και (β) σχετικά έγγραφα, καθώς και ερωτήµατα πολιτών σχετικά µε την υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και προστίµων για αυθαίρετες κατασκευές ή εγκατάσταση αυθαίρετων χρήσεων που υπάγονται στις διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων του ν.4178/13, επισηµαίνουµε τις ακόλουθες διατάξεις:

• την παρ. 1 του άρθρου 24 του ν.4178/13 σύµφωνα µε την οποία « Για αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις, για τις οποίες υποβλήθηκαν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, αναστέλλεται η επιβολή προστίµων και κάθε διαδικασία επιβολής κυρώσεων, καθώς και η είσπραξη ήδη βεβαιωθέντων προστίµων από τις ∆.Ο.Υ. και το Ι.Κ.Α., µέχρι την παρέλευση της προθεσµίας εξόφλησης των προστίµων.»,

• την παρ. 8 του ίδιου άρθρου, όπως ισχύει µετά την τροποποίηση της παρ. 14 του άρθρου 22 του ν.4258/14 (ΦΕΚ 94 Α’), σύµφωνα µε την οποία «Για τις αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης προ τις 28.7.2011, που εξαιρούνται της επιβολής κυρώσεων µε βάση τις διατάξεις του παρόντος νόµου ή εξαιρέθηκαν της επιβολής κυρώσεων µε βάση τις διατάξεις του ν. 4014/2011 (Α΄209),δεν οφείλονται αναδροµικά ασφαλιστικές εισφορές (ΙΚΑ κ.λπ.) και οποιοσδήποτε φόρος, καθώς και οποιασδήποτε µορφής πρόστιµα και τέλη, όπως το τέλος ακίνητης περιουσίας, καθαριότητας, φωτισµού και δυνητικά ανταποδοτικά τέλη. Τυχόν ήδη καταβληθέντες φόροι, τέλη και πρόστιµα δεν αναζητούνται.»,

• την παρ 22 του άρθρου 24 του ν.4014/11 που ορίζει ότι «Για τις αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης που εξαιρούνται της επιβολής κυρώσεων µε βάση τις διατάξεις του παρόντος νόµου δεν οφείλονται αναδροµικά ασφαλιστικές εισφορές και οποιοσδήποτε φόρος, καθώς και οποιασδήποτε µορφής πρόστιµα και τέλη, όπως το τέλος ακίνητης περιουσίας, καθαριότητας, φωτισµού και δυνητικά ανταποδοτικά τέλη. Τυχόν ήδη καταβληθέντες φόροι, τέλη και πρόστιµα δεν αναζητούνται.», από τις οποίες προκύπτει ότι στην αναστολή επιβολής κυρώσεων αυθαιρέτων που υπάγονται στις διατάξεις του ν.4178/13 ή και όσων υπήχθησαν στις διατάξεις του προγενέστερου ν.4014/11, περιλαµβάνονται όλες οι βεβαιωθείσες από το ΙΚΑ εισφορές, κύριες εισφορές, προσαυξήσεις και πρόστιµα, που δεν έχουν καταβληθεί, καθώς και οι µη βεβαιωθείσες αναλογούσες εισφορές. Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και στις περιπτώσεις έκδοσης άδειας νοµιµοποίησης αυθαιρέτου, στο πλαίσιο της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν.4014/11 ή της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν.4178/13. Για τις περιπτώσεις αυτές, επισηµαίνουµε επιπρόσθετα το εδάφιο 49 της Εγκ. 4/2014 (αρ. πρωτ. 66931/3-12-2013) σύµφωνα µε το οποίο «Για τις περιπτώσεις έκδοσης άδειας νοµιµοποίησης περαιωµένων αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων, για τις οποίες υποβλήθηκαν τα δικαιολογητικά του ν. 4178/13 αναστέλλεται η επιβολή προστίµων, κάθε διαδικασία επιβολής κυρώσεων από το Ι.Κ.Α µέχρι την παρέλευση της προθεσµίας εξόφλησης των προστίµων και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η προσκόµιση θεωρηµένου αντιγράφου του πίνακα ηµεροµισθίων από Ι.Κ.Α. Μετά την έκδοση της άδειας η αρµόδια Υ∆ΟΜ οφείλει να αποστείλει στο οικείο κατά τόπο κατάστηµα του ΙΚΑ αντίγραφο του στελέχους της άδειας νοµιµοποίησης.»

   Τέλος, διευκρινίζουµε ότι εισφορές ΙΚΑ καταβάλλονται µόνον στην περίπτωση έκδοσης έγκρισης εκτέλεσης εργασιών αποπεράτωσης, επισκευής ή προσαρµογής (για τις περιπτώσεις της παρ.2 του άρθρου 13 του ν.4178/13) αυθαιρέτου κτίσµατος, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 25 του ν.4178/13 και την υπ’ αρίθµ. 2975/19-1-2012 Απόφαση (ΦΕΚ 43Β’).