Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2014

Νομιμοποίηση Σταυλικών – Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων


  Σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 13 του Ν.4178/2013 και με την αντίστοιχη εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ που αφορά την νομιμοποίηση σταυλικών και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων καθορίζεται η προθεσμία των αιτήσεων στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ , τα δικαιολογητικά καθώς και το παράβολο που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι.

Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι η προθεσμία για την υποβολή στο σύστημα του ΤΕΕ της δήλωσης υπαγωγής για τις αυθαίρετες σταυλικές–κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και συνοδών κτιρίων, είναι μέχρι τις 6-2-2015.

Στη ρύθμιση αυτή δύνανται να υπαχθούν οι αυθαίρετες κατασκευές των κτηνοτροφικών-σταυλικών εγκαταστάσεων και συνοδών κτιρίων προσωρινής διαμονής σε δημόσιες υπό νόμιμη παραχώρηση ή ιδιωτικές εκτάσεις εκμεταλλευόμενες νομίμως από κτηνοτρόφους, οι οποίες είναι καταχωρημένες στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΟΣΔΕ).
Για τη ρύθμιση των παραπάνω αυθαιρέτων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων δεν καταβάλλεται πρόστιμο αλλά μόνο παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 300 ευρώ.
Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την υπαγωγή είναι:
1.               Αίτηση
2.  Αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης , με τα αντίστοιχα αποσπάσματα χάρτη, όπου θα αποτυπώνονται από τον μηχανικό τα σημεία των σταυλικών εγκαταστάσεων
3.    Τεχνική έκθεση μηχανικού, όπου δηλώνεται ότι οι επιφάνειες του κτίσματος ή των κτισμάτων προσωρινής διαμονής δεν υπερβαίνουν συνολικά τα 35,00 τ.μ., καθώς και ο τρόπος κατασκευής αυτών και των σταυλικών εγκαταστάσεων
4.        Το παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους τριακοσίων (300) ευρώ.

Με τις νέες διατάξεις ρυθμίζονται όλες οι αυθαίρετες κατασκευές σταυλικών- κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων για την εκτροφή και εκμετάλλευση παραγωγικών/αγροτικών ζώων ανεξαρτήτως μεγέθους (π.χ. κάλυψης, δόμησης κ.λ.π.), στις οποίες συμπεριλαμβάνονται κατασκευές όπως αμελκτικά συγκροτήματα, silos, αποθήκες, κτίσματα γεωτρήσεων, εκκολαπτήρια, μύλοι ζωοτροφών που παράγουν προϊόντα για ίδια χρήση της μονάδας και όχι για πώληση κ.λ.π.
Διευκρινίζεται ότι ως συνοδά κτίρια προσωρινής διαμονής για τα οποία ισχύει ο περιορισμός των 35 τ.μ., θεωρούνται κτίρια που διαμένουν άτομα και όχι κτίρια που στεγάζουν σταυλικές εγκαταστάσεις. Σε ενοικιαζόμενες μονάδες με εγγεγραμμένη την κτηνοτροφική δραστηριότητα μπορεί να είναι εγγεγραμμένος ο ιδιοκτήτης ή ο ενοικιαστής. Σε κάθε περίπτωση υποβάλλεται αντίγραφο ενιαίας αίτησης ενίσχυσης οποιουδήποτε έτους.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου